བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།

shangchub semchog rinpoche

Puisse la précieuse bodhicitta suprême 

མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །

makyépa nam kye gyur chig

Naître en ceux en qui elle n’est pas encore née

སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང༌། །

kyépa nyampa mèpa dang

Et, une fois née, puisse-t-elle ne pas dégénérer 

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

gong né gong du pelwar shog

Mais croître de plus en plus.