Bonne année 2024 !

Bonne année 2024 !

༈ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། ། shangchub semchog rinpoche Puisse la précieuse bodhicitta suprême  མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག ། makyépa nam kye gyur chig Naître en ceux en qui elle n’est pas encore née སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང༌། ། kyépa nyampa mèpa dang Et, une fois...